Os espazos

Rúa Tras San Fiz de Solovio

Rúa Tras Salomé

Rúa San Paio de Antealtares

Vía Sacra

Praza de San Martiño Pinario

Praza de Cervantes

Praza de San Paio

Praza de Salvador Parga

Praza dos Gatos

Praza da Calderería

Praza de Feixóo

Xardín da Zona C (Bonaval)